27 július 2012

Troige formulade

Same la instituciosistemon ne estas facila transformi, sed la sian pensadon de homoj, sian mondbildon influi estas pli multe malfacila, laŭ vicoj de generacioj estas tradaŭriĝanta tasko. La plimulto de hodiaŭaj hungaroj en la kádára [1] socialismo plenkreskis, kaj la signifopleno de junuloj same post 1990 nur tion ĉi valormondon ekkoneblis. Kaŭzo de tio ĉi estas tre simpla: la plimolto de pedagogoj ankaŭ la maldekstra-liberalan mondklarigon lernis, eĉ en la supera edukado kaj en la sciencaj institutoj same hodiaŭ tio ĉi opiniosistemo kalkuliĝas kiel moderna, progresa, maksimume ili malmulte ili loziĝis tezojn de la marksismo-leninismo. Troige: Georgo LUKÁCS [2] estis granda hom, Otokaro PROHÁSZKA [3] estis malbonintenca „antaŭnazio”. Humanistikajn fakojn malofte eniĝus estis la al reganta ideologio ne simpatianta junulo, en „realistikaj” fakoj estis iel pli facila la situo, ĉat la scio kaj la laborprodukto sur tiaj vojoj pli malmulte estis senmankigebla per entuziasma maldekstreco (kvankam estis sifiĉege ekzemplo same pri tiu). Faka de lrekompletigo de la filozofio, socilogio, politologio, la ekonomiko, la beletristiko senkonsider de kelkaj maloftaj esceptoj same hodiaŭ dependas de malnova gvardio, kaj gracie dire ne estas bona kapricaĵo pri Albert WASS [4] aŭ pri József NYÍRŐ [5] skribi faklaboraĵon anstataŭ KERTÉSZ, NÁDAS aŭ ESTERHÁZY, [6] escepte ja, se ili demonstras pri pli fruoj, kiel ili estas faŝistaj kaj pseŭdartemaj, Tiu socialista ariergarda batalo estas home komprene, ja pri bonfarita povostrukturoj, pri prestiĝo, pri ekzisado temas, kaj estas pli malkomplika pri tio plendi, ke oni persekutis ilin, kiel konfesi, ke „ili ne displaktis ĉiun eron de vero”, se tiel ni diru pri la glora konsilantara respubliko aŭ pri 1956. Ili menciadas nacian, kristanan kurson, kvankam nur pregresas reĝustigo de la grandaj mensogoj, esnas nenia ’Kulturkampf’ [7], nur purigo de herbaĉoj. Kvankam pri tio ne devas miri, ke la plimulto de junuloj jam ne estas kliento por maldektra-liberalaj ideologioj – la sencaj junuloj deziras por plena vero, ĉar la vero vin liberigos.[8} Kaj nur la vero nin liberigos.

SZENTMIHÁLYI SZABÓ, Péter [9]

El „Magyar Hírlap” tagĵurnalo – 24-an Jul. 2012.


cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)
Notoj de tradukisto:
[1] János KÁDÁR - hungara komunista murdinta estro de 1956 ĝis 1988 - nomdonanto de politika sistemo
[2] György LUKÁCS - mezkvalita komunista filozofo kaj militkrimulo, amasomurdinto je 1919
[3] Ottokár PROHÁSZKA - seme hodiaŭe granda efekta hungara episkopo de 'Székesfehérvár' - publicisto, pripensadulo, kristana filozofo, filantropo, fundinto de hungara kristana-sociala, kristandemokrata ideo (1858 - 1927)
[4] Albert WASS - grandega hungara verkisto kaj poeto kun hungara engaĝiteco (1908 - 1998)
[5] József NYIRŐ - grandega hungara verkisto, kaj poeto kun hungara engaĝiteco (1889 - 1953)
[6] Liberalaj nesignifoplenaj ne-nomaj verkistoj - alude listige. 
[7] kulturobatalo - laŭkutima kalumniado de maldekstra flanko en hodiaŭa Hungarujo per nazia trasoneco
[8] Citaĵo el Sankta Skribo - Joh;8:32 - Kaj vi scios la veron, kaj la vero vin liberigos.
[9] Péter SZENTMIHÁLYI SZABÓ (n. 1945) samtempula hungara nacia konservema katolika aŭtoro, poeto, arttradukisto, publicisto; verkisto de historiaj kaj scienca-fanataziaj artefaktoj

21 július 2012

Eble poste iam sirenon mi tatuigos sur mian bruston

Sankta Francisko Fondaĵo de Déva urbo
Dum la ĝia unua mateno de somera vakacio oni sonoris sur la pordo, unu da nia knabino revenis en la Hejmon. Per ĝojo ŝi saltas en mian kolon kaj ŝi demandis: „Ĉu kiam ni iros en la tendaron?” La knabineto post unu longa lernjaro tre sopiris hejmeniri al siajn gepatrojn.
Ni kondukis hejmen de Déva sur 200 km estantam ŝian hejmon, sed post kelkaj tagoj ŝi revenis, ĉar – mi telefonis! „Ŝi venu, ĉar ni iras en tendaron.” Ĉu kiel mi diru, ke tio ne estas vero, ke ne estas nenia tendaro, nur vi ne devas hejme, kaj reale per bonvola mensogo ili enpoŝtiĝis vin reen?

Tiel mun ni estas tie ĉi sur la bordo de ’Csónakos’[*], ni „tendumas”, ke ŝi ne trompiĝu – ĉu kiu scias kiamfoje – la infanto. Mi sidas sur la bordo de akvo kaj mi rigardas mian trupon. Bolas la akvo, mi senĉese nombras la kapojn. Ĉiuj trove.

Semtempe ili venas apud min, ili kaŝas min, ili fabas. Unu el nia kvaraklasa knabino  petas min, ke mi tatuigu belan sirenon sur mian bruston. „Ĉu kial?” – mi demandas. „Ĉar same mia patro havis unu tia.” – Kaj ekiras babileta malgranda rivereto. – „La mia patreto estis eminenta patro. Estas verto, ke li multon drinkis, kaj unufoje, kiam per skurĝo li batis min, li elbatis mian unuan okulojn. Le ne volis. Poste patreto same ploris, en lia malĝojo li tre ebriiĝis. Patrineto, kiam mi estis du jara, tiam ŝi mortis. Ŝi estis suicida, ĉar ŝi fiviriniĝas multan. Kaj patreto same ŝin batis. Sed mi ne estos fivirino.”

Mi silentas, al mem mi premas ĉi tion belan knabineton. Ŝi nur parolas. Ŝi rakontas, ke kiom malgonaj homoj ekzistas, kaj ke la patreton tiaj multoj ĉikanis, ĝis kiam pro veto li eltrinkis da du litrojn vodkojn. „Mia patreto estis tia ordema, ke ĝis lasta guto li eltrinkis, ĉar la homo, kiun promesas, tiun devas fari, ĉu ne?” Patreto multojn vomis kaj li mortis.

Ni silentas. Akvo de la lago apatie sulketiĝas. Tre multaj frazo ekzistas en nia vivom kiun ne kapablas fini. Tien venas same alia knabineto. Ŝia akva, bela bruna haŭto brilas en la sunlumo. Ŝi estas tri jare ĉe ni, ŝi estas dua lernanto de la klaso. Ni interparolas. Ŝi rakonta, ĉu ke kia estis kiam ĉe stacio de urbego ŝi pralmozis. Tre malofte ŝi parolas pir tio. Nun tiel ŝi parolas, kiel alio pri la somerumado. „Estis same tia onklo, kiu kompletan krescenton donis unufoje, Sed tre devis gardi pro policistoj, ofte ili venis kun hundoj, kaj iam mian kunulon same mordis la hundoj. Estis unu granda rubkesto, tien ni kaŝiĝis.” Kaj ŝi diras, kaj ŝi diras.

Tiel mi vidas, ke la akvo, la ludo ne nur la fizikan malpuraĵon desolvas, lavas, kaj mi esperas ĝi veturigis malproksimen. Poste kuntreniĝas tien du fratoj, la trian ili finis. Vertiga energio ŝiras tiojn ĉi knabojn. En siaj elanoj ĉiujn dekuntreniĝas pri iliaj piedoj. Ili ne estas malbonaj, sed laŭ dek minutoj ekplora, ŝrikas iu apud ili. Kiel la fulmoŝirmilo la fulmon, tiel ili altiras la ’komplikaĵon’. Mi deadmonas sur ilin, kaj kiel du hodiaŭ naskiĝintaj ŝafido ili alĝiras apud min. Se jam ne eble kuregadi, do min ili ekas torturi per iliaj ĉirkaŭbrakadoj. Certe ja ni interparolas, kaj certe ja ke temas pri la patrineto, ĉe tiu pli mirinda patrino ne ekzistas, sed kiu estas tre okupita.

Multfoje mi admiras potencon de Dio, Kiu por tia forta povas fari por siaj gepatroj sentintan amon de infantoj. Ĉar nur tiun mi vidas, ke je unuan sanktan komunion de infanoj ĝis 18 kilometroj loĝanta patrineto, kun tiuj ŝiaj la lakigintaj ungoj kaj kun same la koron de sanktulon ekpulsigantaj ŝiaj instalaĵoj, ŝi ne povis alveni, sed oni estis pridiskute, kaj same ŝi promesis. Pro peto de knabo je kejkaj minutoj pli malfrue ni komencis la meson. Sed ŝi nek alvenis sur jarfinan roliĝon, kaj nek ekde ŝi venis direkte al ni. Mi ĉirkaŭbrakas la knabojn kaj mi konfesas, ke la patrineto estas fakte tre bela, nur tiu estas la malbono, ke ŝi ne havas tempon. Kaj ke mi finfarigu de la memkarniĝado, mi sedas libere tion ĉi du ferocajn altvalorĉevalojn.

Ni tendumas! Faraĵo de Dio: la akvo de lago, la pejzaĝo, la infanoj, kaj ĉiu estas tia mirinada. Senfine estas bone ĉiu, tiel kiel ĝi estas! Multfoje mi ne komprenas, ke po unu ŝultro de fragila infano kiel povas tiom ĉi tragedion portadi. Sed tiel oni ŝajnas, ke tio ĉi same ne estas grava. Tioj ĉi infanojn, la vundojn mi ne devas analizi, sed per amo oni devas ĉirkaŭbraki kaj portadi. Fari ĉiun, ke jam inter miaj brakoj ili kuntreniĝis, laŭ volo de Dio formiĝu iliaj pluaj vivoj.

Unu pilko trafis al mi, kaj preskaŭ mi ne rimarkas, mi estas tie en la akvo de lago 'Csónakos'. Ni ludas, mi estas la ’kateto’, kaj bolas de frapado de multaj infanoj la akvo. Mi scias, ke ne devas solvi la problemojn, sed ridegi, kaj trafi tiun manplatan bluan ĉielon inter brakoj de infanoj, por ke ne mi estu ree la ’kateto’. Ni ludas, iom estas larmaj miaj okuloj, sed tie en la akvo de lago tiel ankaŭ ne ĝi vidigas. Finefike same Jesuo ne tiun petis, ke ni ekkomprenu tion ĉi mirindan belan mondon, sed tiun, ke ni amu, ni iĝu por santulo tie, kie ĝi estas la plej granda bezono por ni. Malfacila estas ellerni kunvivi kun la agrostemo. Mi ĵetas la pilkon, kaj jes ja, ke ia dia forto ree inter brakojn de infanoj direktas tiun. Ĉiuj ridegas, mi fiaskis, mi malsupre restis, denove mi estas la 'kateto’. Tiel plaĉas, ke nun neniu alia ne estas grava, kaj tio estas bone tiel. En la teologejo, dum la novictempo neniam mi pensus estis, ke tioj ĉi favaj infanoj tiel reorganizos la mian vivon.

Ĉu eble baldaŭ unufoje ankoraŭ same sirenon mi tatuigos sur mian bruston?

BÖJTE, Csaba
(1997)


cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)

Noto de tradukisto:
[*] 'Csónakos' – hungare: boata aŭ kanotisto

16 július 2012

Naŭ junglandarboj

Maljuna onjo staras en la printempa frostvetero sur rando de vojo, ŝi havas sur ŝia kapo kalikotan tukon, en ŝiaj manoj estas pli malgranda sako kaj mole ŝi mansignadas. Mi ekstaras, mi ricevas la onjon, kaj ni ekas interparoli.

Baldaŭ oni malkaŝiĝas, ke kornon de juglando ŝi veturigas bazaron de Szentgyörgy [1]. Sen demando ŝi komencas rakonti.

– En mia infanaĝo kun mia avĉjo ni plantis dek juglandarbojn, ni akvumis el la proksima rivereto. Unu eĉ je tio jaro sekiĝis, sed la alioj haviĝis siajn radikojn. La jaroj pasis, poste la vivo fortrenis min de hejmo. Mia avĉjo je trista somera tago mortis, mi venis hejmen por entombigo, en la ombro de bele plenkreskintaj nuksarboj ili katafalkis lin. Dun la plena ceremonio mute mi staris en la ombro de gracilaj arboj…


– Pasis la jaroj! Mi estis pensiulo! Mi restis sole kaj mi hejmlokiĝis mian naskovilaĝon. La miaj penciomonoj estas tiaj malmultetaj, jen tiel aŭtune mi kolektas la noksojn kaj vintre mi pistas. En kilaj, duonaj kilaj paketoj tre baldau mi kapablas vendi, pluen du horoj eĉ neniam mi staris ekstere sur la bazaro. Se vi kredas, se vi ne, tio ĉi naŭ nuskarboj trahelpis mind sur la vintro! Same ĉi-jare, ne nur brullignojn mi povis aĉeti el la nuksokorno, sed ankoraŭ same unu porkideton. Kaj nun, se tion ĉi same restaĵon sukcesos vendi, mi volus preni dek malgrandajn arbidojn. Vi scias, mi havas unu amindan nepon, baldaŭ li hejmvenos, ni estos enradikigi la arbetojn kaj se same li maljuniĝos, inter rompo de nuksoj certe li recitos por mi po unu preĝojn…

La aŭto iras en la printempa sunbrilo… La onjo eksilentis, same mi silentas, mute mi ŝoforas.

Baldaŭ ĉe la bazaro mi bremsis kaj ekstaris. La mia pasaĝero per siaj tremaj manoj unu duonan kilan seketan nuksokernon glitigas sur la sidilion. Mi protestis, sed kun milda rideto nur tion ŝi diris: Nur vi forprenu, la Bona Dio donis same al mi la mian karan avon, kiu la junglandarbojn plantis…

Senvorte rapidon mi metas la aŭton, mi ŝoforas, sed per duonokuloj la nuksokernon mi rigardas: respondon de la malkomplika sikulino por la ekonomia krizo.

Mi alprenis en miajn manojn la bele kunligintan malgrandan paketon, mi malligis kaj komencas krakmaĉi la bongustan nuksokernon, la frukton de la tra dekadoj transfleksiĝanta laboro; la delikatan, sanan respondon pri la monaj zorgoj de avino.

Ireblanta vojo… Mi iras, same mi aĉetas dek arbidojn!

Kun amo:

fratulo Csaba  [2]


cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)

Notoj de tradukisto:
[1] Szentgyörgy - Sepsiszentgyörgy – hungara urbo en Transilvanio (Erdejo) kun 61 mil loĝantoj (hodiaŭ sub rumana okupado; rum: Sfântu Gheorghe; ger: Gergen)
[2] BÖJTE, Csaba [pron: Boejte Ĉaba] (n.1959) la plej malgranda frato de Jesuo, hungara franciskano en Transilvanio (Erdejo), fondinto de orfejo en Déva urbo, eminenta homo kaj filantropo

14 július 2012

Kapon starige - Epokspirito

8-a Decembro 1864. Al la lia „Con quanta cura” komenca encikliko allige papo Pio la 9-a eldonas la „Silabaĵo”-n, la „Liston de modernaj eraroj”, en kiu per eklezia anatemo li plagas la raciismon, la socialismon, la liberalismon kaj la tutan modernan civilizon, li kondamnas la principon de disigon de ŝtao kaj eklezio, por senracieco li kvalifikas la liberecon de konscienco kaj por „terura misinstruo” la parolliberecon. Glorema momento! Lasta ekflagro de la moralo kaj sana pensado.

Hodiaŭ jam tie ni daŭras, ke la per Svisia Popolpartio subteninta, la malpermeson de minareto-konstruo en konstitocion sekvestri dezirantan referendumon ne nur la maldekstraj kaj liberalaj fortoj klopodis borigi, sed same estroj de la ĉiuj kristanaj konfecioj. En Hungarujo kvankam laŭ la gvidantoj de eklezioj „ne estas esenca sonorigi je 4-a Junio”, ĉar ĝi ne estas eklezia evento. Je 4-a Junio 1920[1] en la tereno de la kompleta Karpat-baseno muĝis la sonoriloj. Je 1947 kvankam Mindszenty[2] – tiam ankoraŭ – dukoprimaco plejsanktaĵon por adorado kaj sonorigon ordonis en lia cirkulaĵo. Jes, tiam ankoraŭ ni ne trapasis la 68-an infekton, kiu fine verton staris la mondon. Kaj verte stare estas malfacila realan figuron ricevi pri la mondo. Jam tiu same estas supron de kapon stainta vidpunkto, kiam oni klarigas entuzisme, ke kiujn da partoj de la historia Hungarujo oni disligis, kie estis etna plimulto de hungaroj.

Morala bazo de aparteneco de tereno ne pri nombroj de peco dependas. Se la najbaro travenas kafumi kun sia familio, kiam oni ne dirus tion post konsumo de kafo, ke hop de tio duono de la loĝejo estas nia, ĉar „ni estas plimulte” ene, ol la propriatulo. La alia tute verton starinta argumento estas la tempo. Kiu tiun emfazas, ke ĉar 1920 estis malnovtempe, ni devus forgesi Trianonon, ni devus rezigni, ne devus pri tio okupiĝi, estas tiajna, kiel je 17-a jarcento tion oni dirus: „Buda[3] jam 100 jare falis, oni ne devus okupiĝi pri tio. Bona estas tiel en la manojn de turkoj.[4]

La tian kanajlon nature – ĉar la mondo ankoraŭ ne estis stare verton – tuj oni sabre buĉus lin, kaj lia kapo estus surfiksi supron de fortikaĵo fortomige.

POZSONYI, Ádám

El „Demokrata” semajnoĵurnalo – 2012. 24. 


cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)


Notoj de tradukisto:
[1] Trianono – kastelo en Pariza – tie ili subskribis la pasdiktaton, kiu mutilis la miljaran Hungara Reĝlandon
[2] Mindszenty, József (Jozefo) – 1892-1975 – martira hungara kardinalo, dukprimaco, ĉefepiskopo de Esztergom, kiun la komunistoj torturis, kaj en prekoncepinta proceso kondamnis. En ekzilio li mortis. Lia beatiganta proceso daŭras en Romo.
[3] Buda – antikva ĉefurbo, kaj reĝa establejo, sur la bordo de okcidenta flanko de Danubo rivero (Duna). Je 1873 ĝi unuiĝis kun urbo Peŝto (Pest) kaj urbo Antikva Buda (Óbuda); laŭ Budapeŝto (Budapest) nome.
[4] Urbon kaj fortikaĵon ’Buda’ la otomana-turkoj je 1541 okupis, kaj nur je 1686 ĝi liberiĝis. En Hungarujo ĝis 150 jaroj reĝis la otomana-turkaj konkerantoj.

11 július 2012

Ordo de la Ora Lanfloko

Grafo Francisko Széchényi de Ŝarvar kaj Felŝővidék
en ornato de Ordo
La kavalirordon Filipo la Bona (la 3-a) duko de Burgonjo kaj grafo de Flandrio fondis 10-a januaro 1429. en Bruĝo, je okazo de geedziĝo kun lia tria edzino, Isebela de Avis filino de la reĝo de Portugalio Johano la 1-a; por honoro de Savinto, Virulino Maria, kaj Sankta Andreo, por aŭspicio de kristana kredo kaj eklezio, pro kreskigo de virto kaj bonmoraloj.

La ordon Eŭgeno la 4-a en 1433 kaj Leono la 10-a papoj en 1517 fortikigis. Ĉe la alpreno de komenco estis ĉefkondiĉoj: elita nobeleco kaj eminentaj servoj.

En la unua du jarcentoj tion unuan klasan ordon nur princajn personojn kaj al la plej alta nobelaro ili donacis.

La Ordo-Kanonikaro, kiu staras el la ĉiaj kavaliroj, en komenco jare, poste en ĉia tria jaro, pli malfrue nur pro kunvoko de Grandmajstro de la Ordo kunsidis, kiam ĝiajn novajn membrojn laŭ generala voĉplimulto ili elektis.
La Grandmajstroj la burgunjaj dokuj, kaj poste la hispanaj reĝoj estis. En 1559 ili daŭris la lastan Kanonikaron. Filipo la 2-a permeson rivedis de Gregorio la 13-a papo, ke kavalirojn de ordo mem nomumus, ĝis tio tempo la nombos de kavaliroj, kiu ĉe la fondaĵo 25, post 3 jaroj 31, poste en 1516 sub Karlo la 5-a 51 estis, ne estis determine. Daŭrige geedzeco de Maria Burgunja kun Maksimiliano aŭstra ĉefduko (1477) la grandmajstra digno de Ordo flugis Dinastion Habsburgon, kaj kiam hispania devenlinio de Domo Habsburga formortis, Karlo 6-a kaj Filipo 5-a ĉiuj al mem postulis ekskluzivan juron de nomumo de ordomembroj.

Laŭ liginta interkonsento en la 1725-a viena paco ambaŭ monarĥo praktikus de juron de nomumo, sed la aŭstra ordodomo neniam rekonis hispanian branon de Oro kaj la tie okazintajn nomumojn.
En Aŭstrio dukaj personoj, ĉefnobeloj formas membroj de Ordo, kaj ĉiuj estas katolikuloj, inter membroj de hispania ordo kie ĉe alpreno 7.500 frankoj estas pagendaj okaze multaj burĝoj, 11 protestantoj kaj same 2 mahometanoj.

La insigno de ordo: ora lanfloko, kiu sur blua-klozoneo, sur flamojn ŝutanta fajrostono pendas, super tio en Aŭstrio sur ora rubando drakomurdanta viro kaj sur meandraj finoj de rubando, sur blua-klozonea fono staras tio devizo:
„PRETIUM LABORUM NON VILE [NON ALIUD]”.
(Valoro de laboro ne estas bagatela [ne alia])
Tion insignon festotage sur ora ĉeno el fajron ŝutantan fajrostonoj kaj el ŝtaloj komponinta, sisteme sur ruĝa rubando ili surhavas.
La vesto de ordo en Aŭstrio estas skarlatina veluro, kun blanka tafto subŝtofinta longa mantelo, supere eksistas purpura kolora, kun blanka silko subŝtofinta mantelo, ĝiaj borderaĵoj de tio montras motivojn de fajrostono kaj ŝtelo sur ĝiaj randoj sur blanka silka borderaĵo multe ripete: „je lay empris” moto estas kudre, purpuraruĝa kun oro brodinta velura felkapingo, ruĝaj ŝuoj kaj ŝtrumpoj.
Tualetaĵo de la hispanaj ordomembroj estas simila, sed ili ne havas mantelon.

Laŭpersona ordeno de cezaro kaj reĝo Francisko-Jozefo la 1-a
elkriata prezo: 42.000 CHF (proks. 44.619 USD)
dato: 23-a Majo 2012.
Feston de la Ordo de la Ora Lanfloko en Vieno je tago de Sankta Andeo aŭ je sekvonta dimanĉo oni sidis.

(Laŭ la hungara, antikva Grandleksikono de ’Pallas’)

cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Sintezis kaj tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)

09 július 2012

Alfabetumo

Mark Twain-on mi legas. Ĉar la altvalorajn aĵojn la homo elprenadas. Ne nepre ĉar oni tiel lernis: altavalora ĝi estas.

La mezulon ĉi tioj etikedoj propre malmulte interesas, eble ian malsanan psikan samtempulo-admiraton. Ĉar la samtempulo-admiratoj ĉiuj estas malsanaj psikaj. Mazoĥistoj. Etnaj kaj kultoromazoĥistoj. En tio ili voluptadas, ke kiel homo, identulo, kultura heredaĵo ili malpliprezigus sin. Ili farus pri objekto de moko. Pri tio ekbriletas siaj okuloj, se ia fremdulo enpiedbatas , elpuŝas el siaj loĝejoj, el siaj vivospacoj, formanĝas siajn tagmanĝon. Tio ĉi por ili estas bona. Ili jesas, apogas tion, ĝojas por tio. Kvankam estus, ke ili ne estas mazoĥistoj, dum sed ili ne apartenes al ni. Kaj por la frembulo doninta siaj avantaĝoakirantaj ĉaspeladoj estas taktika manovro, por humanismo kamufle.

Mi legas Mark Twain-on. Ĉar literaturon de nia aĝo, ne por tio oni fabrikas, ke la homo legu. Literaturon de nia aĝo kial oni fabrikas, ke en tricent eldonnombraj gazetoj tioj aperu, kaj manierismaj, kartavaj gravuloj laŭ neniuj legitaj traktatoj skribu pri tioj, poste el fondaĵaj monoj oni eldonu, kaj neniu filo de homo montru interesiĝon pri tioj.

En la titola „Aŭtenta historio de mia rezigneco”[1] humuraĵo la protagonisto pri konsiloj provizas la militestradon. „Se vi ne aprobus la ĝeneralan masakron, kiam laŭ mia opinio la sapo kaj la instruiteco estus la alia efika ilo kontraŭ la indianoj. Ĝi ne efikas tia rapide kiel la masakro, sed longdistance estas pli detruanta, ĉar la ĝis duono masakranta indiano resaniĝus, sed se oni lavigas kaj instruigas lin, tiu pli-malpli frue finas lin.”

Kun mia opinio mi estos sole, sed mi riskas, ke la por ĉiu etenda skribeco-legeco estas same kontraŭnatura. Esencajn aferojn la amaso alimanire ne estas taŭga kompreni. Same ne sia tasko. Sed per kio oni alkutimigis lin, do devas la literomaro. Kvankam loĝantaron de Eŭropo per lingvoekzamenoj, per diplomoj kaj per virinojuraj aktivuloj eksteras de tago al tago.

En mia medio la plimulto de tridek jaraj virinoj – ĉu kiu konas – kioman sian lingvoektzamenon demetas, sed ŝi ne havas bonŝancon, ke en la sekvontaj kvin jaroj same ŝi nasku.

Pozsonyi, Ádám

El „Demokrata” semajnoĵurnalo – 2012. 23.


 cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)
Notoj:
 [1] The Facts Concerning My Recent Resignation. Decembro 1867.

08 július 2012

Rorschach-testo… kaj politika Rorschach-testo

Kaprompilo

Ĉu vi kion/kiun ekvidas sur la bildo? Propre, ĉu vi vidas ion/iun?

Ĉu forto de la naturo, la lumo, la fantazio aŭ la imago?


Kaj unu politika Rorschach-testo el Hungarujo, el konstruaĵo de la budapeŝta parlamentejo:
(Fi!)

cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Ŝercis, skribis kaj tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)

07 július 2012

Dek ordonoj de maldiligentoj

1. Kiun hodiaŭ vi farus, tiun same morgaŭe.
2. Kiun kudiaŭ vi farus, vi ne prikrastu je morgaŭo, prefere vi lasu je postmorgaŭo, ĉar ĝise eble ne estos bezona!
3. Tio, ke alio laboras, ankoraŭ ne estas kialo por laboro.
4. Vero estas, ke la malmola laboro ankoraŭ neniun mortigis, sed ĉu la homo por kio risku.
5. La laboro vivtenas la homon, sed la ripozo ankoraŭ neniun mortigis.
6. Al laboro tiel devas alstari, ke same alio atingu.
7. La laborejo ne estas drinkejo, ke plena tage tie ni sidu.
8. La malgarndan laboron malgranda arke, la grandan laboron en granda arke devas preterpasi.
9. Dum oni nur pagadas, ĝis tiam ni laboradas nur.
10. Vi ne deziro morton de sian estron, vi helpu al li, ke li dezuru mem tiun!


cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)

06 július 2012

Denetoro: pri la fino de la Domo de l'Regantoj

„Ne, ne, kio ajn eble nun okazos en la milito, ankaŭ mia linio finiĝas, falas eĉ la Domo de la Regantoj. Maleminentuloj regos la restaĵon de la popolo de la reĝoj de l' homoj, sinkaŝante en la montaro ĝis ĉiuj estos elpelitaj.”

(J.R.R. Tolkien: La Mastro de l’ Ringoj)
- V-a libro 4-a ĉapitro -
Tradukis el angla lingvo:
William Auld
cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)

05 július 2012

Unu jare ĝi okazis…

Ni preĝu por beatigo de nia Reĝa Moŝto! 

Donu al ni grace la Dio, ke ni dirus: „ora pro nobis”. Kiu inter teraj plezuroj kaj intrigoj, kun tia prudente batalis por liaj popoloj, li pledus por ni antaŭ sanktaj aspektoj de Savanto. En la tera vivo li faris ateston pri en Kriston ĵetinta sia kredo kaj kun fideleco li postiris ekzemplon de sia Beata Patro en la kredo, kaj li kredis en porparo de sanktuloj.

Estu facila por Li la tero; en espero de feliĉa resurekto!


„Miaflanke, ĉar mia patro nun certe vivas reĝlando de nia Sinjoro, mi petos lian pledon por intereco de niaj hungaroj.”
(Detalo el lia 18-a aŭg. 2008. letero)

Dankeman dankon pro penso kaj pro la citaĵo
por via ĉefpasta moŝto el Ĵeliz-urbo
(Zseliz, Želiezovce)
por ĉefreverendo Rudolfo Galgóczicxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)

04 július 2012

Antisemitismo

La fiŝo vivas en akvo, la pulmo kun aero nutriĝas, la hongaro estas antisemita. Vi ĵetu la fiŝon el la akvo: ĝi detruiĝos. Vi forprenu la oksigenon de pulmo: ĝi sufokiĝos. Vi elmensugu la anisemitismon el la hungaro: li mortos kun la plej terura speco de morto.

Ĉu sed kiu estas esenco de antisemitismo? Ĉu kial ni estas antisemitoj? Ĉu kial la antisemitismo? Ĉu unua nepra manifestiĝo de nia vivinstinkto, kaj ĉu kiaj estas ĝustaj formaj de tio esprimiĝo?

Sur unu kampo oni ne diris tioman stultaĵon – en ambaŭa kampadejo –, kiel ĉirkaŭ la juddemando. Fervoraj antisemitoj prononcas sloganojn kaj argumentojn, kiuj fariĝus por la plej grandegaj armiloj de judaro. Liberalaj ŝtatviroj pretabligas argumentojn, kiujn seninstruita infano dispartigus por siaj bazmalebloj. Ĉar – pri dekstro kaj maldekstro – ili ne enstarigas la demandon en sian grandan historian horizonton, ili ne reportas, ki mi tiel diru, sur sian naturhistorian simplecon. El unuopaj okazoj ili deiras. kun sentimentalismo ili kandizas ĉirkaŭe, kun interesopartiaj kaj aliaj malklaraj pasioj ili ombras sian purecon. Sed la juddemando estas esence tia simpla, ol tiel travidebla, kaj estas gramatike simpla ĉi tio la frazo. La rabobesto rabobestas, kaj por ĉia sia laŭsanga ruzo de la tia forta raso devas al tio, ke ĉi tion la simplan, facile kompreneblan esencon ili ĉirkaŭu kun mensogoj, kun erariga Babelo de pseŭdohumanismo, pseŭdosociologio, pseŭdoliberpensado kaj pseŭdorevolucio.

La plej granda, la plej kulpa eraro – kaj doloro, ĉe ni la plej ofta – sia malmultekosta insultego, bagatiligo de judaro. Se min en la fronto por esplora servo ili ekspedas, kaj pri enorma militforto de kontraŭulo tion la gaskonan sciigon mi alportas, ke kun kelkaj homoj eble disbati la kompleton: tiam antaŭ katastrofon mi portas la proprajn sangulojn, kaj antaŭ milittribunalo inde mi meritas kuglon aŭ ŝnuregon. Rekonsideru ĉi tion bone anekdotaj kantemaj subtaksuloj de judaro. Karakteriza estas, ke tre multaj judoj kun superema humoro helpas por la kuraĝaj kristanoj en la tia nurigo, ĉar li scias, ke ĉi tio kaŝas la danĝeron. Bagateligi tiun rason, kiu en sia dudekobla minoritato okupis ĉiajn strategiajn punktojn de hungara vivo, kaj kiu per lerta elprofito de historia katastrofo sub siajn piedojn vadis nin, dekraĉis nian kredon, surtretis nian standardon, bagateligi tiun la rason ĉu ne signifas senfinan malestomon de mem? Same la judaro, kiel ĉia alia raso, ĝis sia fino neirebla konsisto de fortoj kaj malfortoj, eminentecoj kaj pekoj. Sed, ĉar en edukado de terura ekskluziva religio, sub ĉiu ĝlazuro de kulturo kaj eŭropa vivo restis por la praa, barbara, instinkta azia tribohomo, siaj fortoj kaj eminentecoj estas el sango pli venantaj, kaj prefere signifas sian aŭspicion kaj konkeron de plena raso, ol ĉe aliaj rasoj, siaj malvirtoj kaj pekoj estas pli okulfrapaj, kaj tioj plie atakas sur la moralan guston de eŭropa homo. Ĉar estas la senco de diferenco, kaj ĉi tion ne eble sufiĉe ripeti, ĉar ĉi tion senĉese ili ŝajnigas por alia, tio: ke ni, hungaroj, germanoj, slavoj, italioj ktp. en la komuneco de eŭropa kredo, moralo kaj kulturo simple el tribohomo por homo ni larĝiĝis, kvankam la judo kun kanibala kredo de elekto, en sia horora rasa kredo kaj moralo restis la antaŭ kvinmil jara por de fremda odoro instinkte fobiohavanta tribohomo. La judaro estas la plej serioza, la plej fatala malamiko, la judodemando estas vivo-mortodemando de hungaro, kiu enligiĝas en ĉian fazon de hungara vivo, hungara futuro. Fari spritaĵon el tio ĉi demando, nurigi tion ĉi kontraŭulon kaj tion ĉi danĝeron: nur stultuloj aŭ pripagitaj fiuloj agus.

Multaj tragikomediaj eraro el tio originas, ke en asimiliĝajn superstiĉojn stultiĝe tiun ni kredis, ke por la fremdulo estas sepa paradiza volupto, kaj granda avancigo por hungaro transsimiliĝi. Ĉi tio kredo, tiu por forta memkonscio ĉe la forta raso fakte konkerantan forton signis estus, ĉe ni ĝi iĝis por unua ĉeffonto de nia nacia suicido. El la nia tiel nomata ideala – ho, kiom da fia kaj kanajla estas tio ĉi vorto! – horizonto ni rigardis la aferon, kaj ni ne volis ekvidi same la laŭ naturhistorio estantan realon, ke la vivo estas sovaĝa batalo de fortaj kaj feblaj rasoj, kaj ke por alia raso mem devas organizi sian defendon kaj futuron, kaj tiun ne permesas konfidi fremdulon. Tiel ekzemple niaj sentemaj, humanistika-liberalaj politikaj primadonoj multe kantis: – Ne permesas ĝeneraligi, ja ekzistas same honesta jodo, la inocento ne suferu pro pekulo! Do kompreneble, ke oni estas trovanta. Same mi mem konis ne unu grandkulturan, zorgeme elkonstruigitan internavivan, klaramoralan judon. Sed unu jen vi bunvolu ne forgesi. La tio ĉi judo ĝuste ĉar estas tia, kaj tiom pli, ĉar li estas tia, en la lukto de rasoj kun sia raso estas solidara, same tiam, se li respektas la alian rason. Aŭ ni akceptas tiun juĝon, ke en Transilvanio[1] tiu estas la honesta hungarulo, kiu malkonfesas sian hungarecon laj estos vlaĥofidelo[2]. Ĉu en Supralando[3] tiu estas la honesta hungarulo, kiu por ĉeho distordiĝas kaj tiel plu. Ĉu ne, ke ne; ĉu ne, ke laŭ nia koro, laŭ nia moralo estanta hungarulo, kiu restas nia inter ĉia infero? Ĉu aŭ kun alia mezurilo judon ni mezuras? Ĉu sed estus ĉi tie levi demandon de honesteco? Se unumilliono angloj, francoj aŭitaloj de kvin mondpartoj alveturus tie ĉi, ke kun siaj apartaj solidarecoj ili elpreni la panon el buŝo de hungarulo, la teron el sub hungaran kamparanon, ke komerco, fabriko en iliaj manoj estu, ke en gazetaro, en teatro ili elŝtelu el hungarulo la defendantan animon: antiangla, antifranca kaj antiitala mi estus. Sed kun tioj nacioj ni havas miljaran moralan, enkredan kaj kulturan komunecon. Tamen por mi fakte estas egale, ke kiu forprenas la nuntempon, futuron, la vivon kaj ĉiun de nia raso, tiu estas konvena[4] kavarilo aŭ kvankam prizonpunita apaĉo. Ĉu aŭ sur la fronto nur sur tiun ni pafis, kiu je la antaŭa tago forgesis trasendi trans la pikildrataro la sian ateston pri konduto? La demandon de honesteco ĉi tie nur kretenoj aŭ erarigantaj trompŝtelistoj estus levas.

Vázsonyi,
la naciakolora juda ministro
Sed ne tiujn la judojn ni kutimis nomi por henestecaj, kiuj vere estas tiuj. La tioj ne tre strebas por niaj favoroj, kaj aperte por homo de sia raso ili konfesas sin. La nia „honoreca” judo estas tiu la judo, kiu transbaptiĝas, se oni devas, ĉiutage duoble, kiu ne scias, kien oni estu pri sia hungareco, tiel kraĉas, kiel se en popoldramo oni estus, kiu ploregas sur la hungara limo, kiel la buterkora ’Vázsonyi’[5], kiu pro vidaĵo de naciakolora limpaliseto preskaŭ same el sia fizika judeco por hungaro li integriĝis. Ĉi tio estas la tiu judo, kiu en tio momento, ke la ĉeĥoj enpaŝis en Lőcse[6], por furioza ĉeĥo, kaj en Kolozsvár[7] vide la unuan vlaĥan militiston oni estis ekscitita por vlaĥo. Ĉi tio estas la plej danĝera tipo, ĉi tion sendas antaŭen la timiga raso, ke en la sino de popoloj ili okupu la antaŭfortikaĵojn. Dum la komunismo[8] la plej senbridaj batalistoj de juda imperialismo katolikaj, kalvinanoj kaj eksnaciakoloraj judoj estis. Juda verkisto unua komika, groteska figuro de juda regado, en la milito ankoraŭ „kun nemezurebla rasa fierego” li rigardis la hungarajn militistojn, kaj je la dua tago de komunismo jam kun sordidaj vortoj li kraĉas la hungaran rason. Kontaraŭ la judoj mi batalas el mia plena forto, sed mi estimus, kiel noblan adversulon. Sed tiuj la naciakoloraj, hungaraj kaj kristanaj judoj estas la plej aĉaj kanajlaroj de homaro, kaj nia vivinstinkto tiojn ĉi devas antaŭ ĉioj malaperigi el hungara vivo.

Surskribo: Ĉiuj hungaroj respondas ĉiujn hungarojn
Laboraĵo de Tibor Szervátiusz (1990)
Ĝuste tiel malprudento estas, se en la juddemandon pri la amo kaj pri nia kristianismo oni resendas. La amo ne estas tio, ke mi amu tiujn, kiuj forprenas la futuron de miaj infanoj, kiuj forprenas la landon de mia raso: la leĝo de amo antaŭ ĉio rilate al miaj apartenuloj kaj al mia raso. Tiu estas la amo, kiun tiel en libaralaj daturigecoj ili deziras, estas la plej kontraŭnatura perversa malamo kontraŭ propraj miaj samsangoj. La kristianismo kvankam ne estas la masoĥismo de maljunaj homoj, kiuj kun malsana afineco ŝats tiujn, kiuj ŝiras kaj trompas ilin. La kristianismo ne estas kelkaj el evangelio elterigitaj emociaj frazoj. La kristianismo estas multjarcenta historia evoluado: defenda, batala solidareco de eŭropa homaro pri defendo de eternaj homaj juroj, la eterna homa sano kaj moralo kontraŭ la sovaĝaj instinktoj de praa barbara tribohomo. Jes: grandan brakumon signifas Kristo por la pura homa kunlaboro. Sed skurĝon signifas kontraŭ la malsataj, sovaĝaj tribaj instinktoj. En la antisemitismo ni estas batalaj kristanoj de skurĝo de Kristo.

Laboraĵo de Béla Domonkos (2007)
Do ni ne formensogu kun falsa sentimentalismo malafablan sencon de aĵo. Ĉi tie temas pri horora batalo de rasoj. Unu barbara asia raso, kiu restis en sia hommanĝula, aŭstera praa triba psiko, kaj alproprigis ĉian rafinitan ilon de eŭropa kulturo, ne lige de moralo, kun mortminaca malamo kontraŭ la eŭropa paseo, eŭropa moralo, eŭropa kulturo, el tio li estis malheredige, kun mil vizaĝoj, kun miliono iloj li invadas por konkero de Eŭropo. Vide nian doloran malforton, ekspluate ĉiun, kiu en ni estas malvirto, kaj ankoraŭ tiun, kiu en ni estas home nobla, li subjugis nin , kaj li masonis sian antaŭbastionon de sia eŭropa konkero. Estas liberecbatalo nia antisemitismo, kaj malesperiĝita helpkrio de eternaj homaj juroj. Dekmiliono por proletaroj rabintaj hungaruloj turniĝas al proletaroj de mondo kontraŭ senbrida apetito de kaptakiranta raso. Tiuj, kiuj la laboron faris por religio de mondo, ĉu tiujn estos helpi kontraŭ ni, kiuj nin el niaj ĉiaj fruktoj de nia dolora, sanga laboro rabis? Dekmiliono hungaroj, kiujn ili piedpremis same en siaj animoj, sur kiun fremda raso altrudas la sian tiranan ideologion, sian misgustan goston, falsigan, por rasa armilo distorditajn doktrinojn: tiu la dekmiliono hungaruloj nun krias al liberpensuloj de mondo, ili helpu lin en sia spiritliberiĝo. Demiliono en sia ĉiu boninteco kalumniinta, en sia ĉiu homeco trompinta, en sia ĉiu juro rabinta hungarulo veadas al liberalismo de Eŭropo, ili cedu same lin vivi, ke la tero estas lia tero, sia semado estas lia terprodukto, ke sia laboro estu lia pano, kaj estu permasata ŝildon levi kontraŭ la embuskmurdista ponardo kaj kontraŭ la ŝtelistaj manoj. Dekmiliono hungarulo postulas verecon Eŭropon defendanta pro sia gradhistoria laboro.

Laboraĵo de unu da maldekstra flanka barbaro
Kaj ion estos bona rekonsideri por Eŭropo. Hodiaŭ ankoraŭ multoj ridetas en Okcidento pri la danĝeron de juda imperiismo. Kvankam tio ĉi danĝero de tago al tago ricevas gigantajn proporciojn, kaj venko de tio ĉi imperiismo signus la lastan danĝeron de eŭropa pasinteco, la eŭropa kuna evoluado, la eŭropa kulturo. La hungaruloj havas en la paseo dolorplenan sanktan historian vivdestinon, ke ili protektu laboron de Eŭropo kontraŭ asiaj malsataj klanaj instinktoj. La nia antisemitismo estas daŭrigo de tio historia laboro, kaj tiel ni faras kune mondhistorian laboron por defendo de homaro. Ni estas la vekiĝa vivinstinkto de daturinta Eŭropo, la pioniroj de granda liberecbatalo, heroldantoj de pli pura futuro. Ĉiuj ni cementu en la antisemitismo, kiel en patrujon kreanta, Eŭropon defendanta granda historia elvokiĝo. Ho, vi kredu, ke la plej heroa kaj la plej martirece bela efektiviĝo de homaro hodiaŭ: esti hungaro!

Szabó, Dezső[9]
(21. januario 1921.)[10]

Notoj de tradukisto:
[1] Transilvanio’Erdély’ (Erdej, Erdejo) orienta parto de historia, miljara Hungarujo. En 1919 rumanaj (vlaĥaj) rotoj okupis. Nun ĝi estas sub rumana (vlaĥa) regado
[2] vlaĥo maljuna nomo de la rumana popolo
[3] Supralando’Felvidék’, norda parto de historia Hungarujo. En 1919 ĉeĥaj rotoj okupis. Nun ĝi estas sub slovaka regado, kun nomo: Slovakio
[4] en la oroginala teksto: ’comme il faut’
[5] Vázsonyi [antaŭ nomohungarigo: Weiszfeld], Vilmos [esp: Vilhelmo] (1868-1926) Unua juddevena ministro de hungara historio. Liberala politikisto. Gazeto-proprietulo. Korifeo de misfama parlamenta obstrukco. Justicministro de Esterházy-kabineto kaj Wekerle-kabineto la 3-a, kaj kun reformo de elektorajto komisiinta ministro sen portfolio. Je la 1918-a krizantema revolucio li devas rifuĝi pro siaj antaŭaj antibolŝevikaj asertoj. Post la komunista revolucio, en la Horthy-erao legitimistan politikon li reprezentis.
[6] Lőcse [Loeĉe] – praa hungara libera reĝa-urbo en la hungara Supralando. Nun ĝi estas sub slovaka okupado. Germane: Leutschau, latine: Leutsovia, slovake (’tote’): Levoča.
[7] Kolozsvár [Koloĵvar] – praa hungara libera reĝa-urbo en Erdejo (Transilvanio). Nun estas sub rumana okupado. Naskiĝloko de fama hungara reĝo Matiaso la 1-a (Mátyás). Ĉi tie oni fondis la unusolan hungaran protestantan konfesion, la unitarisman eklezion. Latine: Claudiopolis; germane: Klausenburg; sakse: Kleusenburch; rumane: Cluj, hodiaŭ – Cluj-Napoca.
[8] komunista revolucio de Hungarujo – 21. marto 1919. Ĝis 133 tagoj ĝi daŭris, kun granda maro da sango, kun murdoj kaj rabadoj. La ĉefoj de komunista revolucio escepte de unu estis dokumente nur judoj. Laŭ la aĝa ŝerco: …ke estu tiu, kiu same je sabato subskribu la mortaj juĝoj.
[9] Szabó, Dezső [Dezidero ’Tajloro’] – hungara aŭtoro, pensulo, kritikisto, publicisto, sociologo – (nask: Kolozsvár, 10. junio 1879. – mort: Budapeŝto 13. januario. 1945.) Grandega efika reprezentanto de la intera du mondmilitoj hungara literaturo. Same hodiaŭ li staras en krucpafado de malamemaj polemikoj. Laŭ la hungara politika maldeksto li estis unu da fruaj hungaraj eksremaj dekstruloj. Ili nomis lin antaŭfaŝisto, sed li konsentis nek pri Mussolini, nek pri Hitler. (Kiun li nomis nur pri „Ŝmirulo”.) Liaj budapeŝtaj statuoj estas konstanta celtabulo de „hungara” ekstrema maldekstra flanko.
[10] Virradat – ĉirkaŭ: Tagiĝo, Matenruĝo, Ektagiĝo,  Matenkrepusko, Aŭroro – hungara, konservema, hungaroamika, nacia-radikala, kontaraŭbolŝevika konraŭrevolucia budapeŝta periodaĵo en la 1920-aj jaroj

cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)

03 július 2012

Bilda latina proverbo - pri la morto de militisto

Vi deiros vi reiros neniam per milito vi pereos

Ibis redibis numquam per bella peribis.


cxar nun ni vidas per spegulo, malhele; sed tiam okulon cxe okulo; nun mi konas lauxparte; sed tiam mi konos tiel same, kiel ankaux mi estas konita.

Tradukis:
Hungaruja Esperantista Komploto
de la Konsiderej Progresantoj
(HEKKP)